Çerez Örnek

ERASİS

ERASİS  ONLINE PROFORMA VE ANALİZ TALEP SİSTEMİ

 

Merkezimizde, proforma ve analiz talep işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Tüm araştırmacıların sisteme giriş yaparak üye olmaları gerekmektedir. Tüm araştırmacıların

sistemi kullanmadan önce ANALİZ/TEST HİZMET TAAHHÜTÜ’nü okumuş ve onaylamış olması gerekmektedir.

 

İşbu sözleşme Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz/test Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Müşteri arasındaki HİZMET TAAHHÜTÜ’dür. Ege Üniversitesi

Merkezi Araştırma Test ve Analiz/test Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi “EGE-MATAL”, EGE-MATAL’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”

olarak adlandırılmıştır. Yapılan analiz/testlerden sonra elde edilen tüm veriler “ANALİZ SONUCU”, yorumlanarak değerlendirilmiş analiz/test sonuçları ise “ANALİZ RAPORU” olarak

adlandırılmıştır.

Hizmet Koşulları

1. Tehlikeli kimyasal içeren ve/veya radyoaktivite özelliği bulunan örneğin EGE-MATAL'a bildirimi, gerekli izin ve önlemlerin alınması analiz/testi yaptıran şahıs/kurumun

sorumluluğundadır.

2. Patojen, patojen taşıyan deney hayvanı ve ihbarı mecbur örnekler için Tarım Bakanlığı (Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü)’ndan gerekli iznin alınması analiz/testi yaptıran

şahıs/kurumun sorumluluğundadır.

3. Araştırma çalışması için gerekli ise Etik Kurul izninin alınması analiz/testi yaptıran şahıs/kurumun sorumluluğundadır.

4. Analiz/test/test şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir. Numuneler, “Numune Kabul Kriterleri” bölümünde belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde EGE-

MATAL tarafından kabul edilmez. Numunenin EGE-MATAL Örnek Kabul Birimi’ne teslimine kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve korunması müşterinin

sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz/test sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan EGE-MATAL sorumlu değildir. Müşteri, numuneleri 01’den başlayarak kodlamalı ve

sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

5. Başvuruların EGE-MATAL tarafından kabul edilebilmesi için ilgili Analiz/test Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

6. Analiz/test Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, analiz/teste gönderilen numunenin (varsa) insan sağlığı, çevre ve cihaza olan zararlı etkilerini beyan ettiğini,

etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

7. Analiz/testler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları internet sitesinde (http://egematal.ege.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

8. Beyan edilen analiz/test süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden EGEMATAL sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma

olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

9. Müşteri randevulu analiz/testlerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber

vereceğini, aksi durumlarda analiz/test ücretini ödeyeceğini taahhüt eder ve takip eden 1 ay süreyle yeni analiz/test talep edemez.

10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler analiz/test sonucu/raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir.

Analiz/test işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre

sonunda atığa gönderilir.

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

12. Analiz/test sonucu/raporu ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge EGE-MATAL’a ibraz edilmeden analiz/test sonucu verilmez, analiz/test raporu düzenlenmez.

13. Analiz/test sonucu/raporunun bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analiz/testlerin yapıldığı yerin Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz/test Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE-MATAL)/Ege University Application and Research Center for Testing and Analysis (EGE-MATAL) olduğunun yayında belirtilmesi

gerekmektedir.

14. Müşteri, analiz/test sonuçlarının sadece analiz/testi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Ege Üniversitesi ve EGE-MATAL adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Ege Üniversitesi ve EGE-MATAL tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder. Analiz/test sonuçları,

EGE-MATAL’ın yazılı izni olmaksızın ilan edilemez, üçüncü şahısların haklarını halel getirecek şekilde ve hukuki işlemlerde kullanılamaz. Müşteri, aksi durumda doğabilecek her

türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Yürürlükteki kanunlar ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması şeklindeki zorunlu

haller (her iki taraf için) bu durumdan müstesnadır.

15. Analiz/test ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge EGE-MATAL’a ibraz edilmeden analiz/teste başlanmaz.

16. Her analiz/test sonucunda bir adet analiz/test sonucu veya raporu düzenlenir.

17. Rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılarak reklam amaçlı kullanılamaz.

18. Müşterinin analiz/test sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz/test tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden yarım hizmet bedeli tahsil edilir.

19. EGE-MATAL’da yapılması talep edilen analiz/testlerin ilgili Analiz/Test Talep Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve

cezai sorumluluk müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analiz/testler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek analiz/test

yaptırılması ve yapılan analiz/test ile EGE-MATAL Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar

EGE-MATAL tarafından tanzim edilen işbu taahhüt gereğince müşterilere aittir.

20. EGE-MATAL’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. Taahhütte yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve söz konusu engelin meydana

geldiği tarihi takiben en fazla beş (5) iş günü içinde müşteri’ ye yazı ile bildirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep sayılır: a) Savaş ve milli seferberlik durumu, b)

Fevkalade hal ile işletmelerin çalışmalarının kısıtlanması, c) Enerji kısıtlanması, d) Deprem, yer kayması, su baskını vb. gibi doğal afetler, e) Yangın, bina çökmesi vb. gibi tesiste

meydana gelen fiziksel zararlar, f) Merkezde oluşabilecek güvenliği ve işletimi engelleyebilecek arızalar. Mücbir sebeplerden birinin ortaya çıkması nedeniyle numunelerde meydana

gelebilecek hasar ve zararlardan dolayı EGEMATAL sorumlu olmayacaktır. Müşteri mücbir sebep sonucu meydana gelen hiçbir zarar veya hasardan dolayı EGE-MATAL’dan hiçbir

bedel talep etmeyeceğini peşinen beyan eder.

21. Anlaşmazlık durumlarında İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

 

Analiz/Test Hizmet Taahhütü’nü onaylamak ve ERASİS Online Proforma ve Analiz Talep Sistemine ulaşmak için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ